Phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Tài chính xanh là một cấu phần quan trọng, đóng góp vào chiến lược tăng trưởng xanh của một quốc gia. Tại Việt Nam, tài chính xanh bước đầu được quan tâm với nhiều biện pháp đồng bộ được triển khai. Nhờ đó, phát triển tài chính xanh đã có những kết ...