Thái Nguyên: Nỗ lực xây dựng tỉnh công nghiệp

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Công Thương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, sứ mệnh của mình, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng, thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng chảy chung đó, ngành Công Thương Thái Nguyên có ...

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đất đai; Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động ...