Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh theo quy định mới
Từ ngày 05/4/2021, mức phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh được thực hiện theo quy định mới theo Thông tư số ...