A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Nhiều sai phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Ngày 26/6/2020, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về công nghệ thông tin (CNTT) đối với UBND TP Hồ Chí Minh.

Hàng loạt sai phạm, tồn tại

Bên cạnh nhiều ưu điểm, kết luận cũng chỉ ra hàng loạt sai phạm, tồn tại.

Trong việc cung cấp thông tin, cổng thông tin của UBND TP Hồ Chí Minh chưa đáp ứng tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng CNTT và truyền thông theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

Cổng thông tin của Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT), UBND quận 2, UBND quận 12, UBND huyện Nhà Bè không đăng tải đầy đủ thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ thư điện tử chính thức theo quy định tại điểm k Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

Cổng thông tin điện tử quận 12 chưa cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bao gồm tối thiểu các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên, quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải; danh sách, thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây hại tới sức khoẻ con người và môi trường; khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

Cổng thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt tên của mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) chưa đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

Cổng thông tin điện tử của Chi cục BVMT, Trung tâm Đo đạc bản đồ và Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT không có “hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan” không đúng quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

Có 5 trang thông tin điện tử tổng hợp chưa có giấy phép, không đúng quy định tại Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Cụ thể:

 
 

Trong việc chấp hành pháp luật về việc cung cấp DCVTT, số lượng DVCTT mức độ 4 được cung cấp chưa đủ theo quy định tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Ngoại vụ và Thanh tra TP chưa kết nối vào cổng dịch vụ công của TP theo Kế hoạch số 5951/KHUBND ngày 28/12/2018 của UBND TP, không đúng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Ngoại vụ, Thanh tra TP chưa kết nối DVCTT vào cổng DVCTT của UBND TP; Sở TN&MT, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, UBND quận 12 đang cung cấp DVCTT đồng thời trên các cổng DVCTT riêng của mình và cổng DVCTT của UBND TP; chưa phù hợp với nguyên tắc mỗi bộ, ngành, địa phương chỉ có một cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Trong việc đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, chưa thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin đang vận hành theo quy định tại Điều 12, Điều 14, Điều 16 Nghị định 85/2016/NĐ-CP.

Trong việc thực hiện kết nối trục liên thông văn bản quốc gia và việc gửi nhận văn bản điện tử, Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng tại TP ban hành kèm theo Quyết định số 4556/QĐ-UBND Ngày 24/8/2017 không còn phù hợp với quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

Chữ ký số của Văn phòng UBND TP, UBND quận 2 không đúng quy định tại Mục II.8 Phần I Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, Phụ lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, không đúng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 01/2019/TT-BNV.

Chữ ký số của 6 người có thẩm quyền thuộc Sở Công Thương không đúng quy định tại Mục II.7.d Phần I Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, Phụ lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 01/2019/TT-BNV.

Văn bản do UBND TP phát hành nhưng ký số bằng chữ ký số của Văn phòng UBND TP là không đúng theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng tại TP ban hành kèm theo Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 24/8/2017.

Trong việc sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, số email có sử dụng thường xuyên là 17.762/21.469 email (đạt tỷ lệ 82,73%), cá biệt có cơ quan trực thuộc TP chỉ sử dụng 12,5% số email được cấp, không đúng theo quy định tại Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 và quy định tại Mục C, tiết IV.1 Kế hoạch số 5951/KH-UBND ngày 28/12/2018 và Mục C, Tiết V.1 Kế hoạch số 5534/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND TP về ứng dụng CNTT.

Kiến nghị nhiều biện pháp xử lý

Thanh tra Bộ TT&TT đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hồ Chí Minh, UBND các quận, huyện đã thanh tra rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại mà đoàn thanh tra đã chỉ ra.

Chỉ đạo tất cả các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND TP Hồ Chí Minh, UBND cấp huyện, xã thuộc TP tham mưu sửa đổi Quy chế Quản lý, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng tại TP ban hành kèm theo Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 phù hợp với quy định của pháp luật. Cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP lên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức. Nhanh chóng hoàn thành quá trình thử nghiệm trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://demo.hochiminhcity.gov.vn theo giải trình của UBND TP. Triển khai cổng thông tin điện tử của UBND TP đáp ứng các tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng CNTT và truyền thông theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

Triển khai cung cấp DVCTT đầy đủ theo đúng quy định tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện rà soát, đánh giá, công bố đúng mức độ dịch vụ công trực tuyến mà các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã đang cung cấp cho người dân.

Triển khai cung cấp DVCTT tuân thủ đúng nguyên tắc mỗi bộ, ngành, địa phương chỉ có một cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin đang vận hành theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16 Nghị định 85/2016/NĐ-CP; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin, của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin, của đơn vị vận hành hệ thống thông tin theo đúng quy định tại Điều 20, Điều 21, Điều 22 Nghị định 85/2016/NĐ-CP.

Nghiên cứu, áp dụng đúng quy trình về việc khởi tạo, luân chuyển, ký số văn bản điện tử đã được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Triển khai chữ ký số của người có thẩm quyền, chữ ký số của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Thông tư số 01/2019/TT-BNV.

Rà soát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT, triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, cung cấp thông tin cho người dân, sử dụng thư điện tử.

Chỉ đạo Sở TT&TT tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hồ Chí Minh, UBND các cấp trực thuộc TP Hồ Chí Minh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trong thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT, cung cấp thông tin và thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, cung cấp DVCTT, gửi nhận văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số, sử dụng email được UBND TP Hồ Chí Minh cấp phát.

Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra trước ngày 30/7/2020.

Đề nghị Sở TT&TT xem xét xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các tổ chức thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp chưa có giấy phép nêu ở Tiết a Mục 3.2 kết luận này.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, UBND các cấp trực thuộc TP, các đơn vị sự nghiệp công lập về việc thiết lập trang thông tin điện tử.

Tham mưu trình UBND TP ban hành quy định thay thế Quy chế Quản lý, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng tại TP Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định số 4556/QĐ-UBND phù hợp với quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2019/TT-BNV.

Tiếp tục tham mưu UBND TP và hướng dẫn các sở, ngành trực thuộc UBND TP, UBND các quận, huyện thuộc TP lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin đang vận hành theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16 Nghị định 85/2016/NĐ-CP; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin, của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin, của đơn vị vận hành hệ thống thông tin theo đúng quy định tại Điều 20, Điều 21, Điều 22 Nghị định 85/2016/NĐ-CP.

Hiện nay quản lý dự án thuê dịch vụ CNTT còn được điều chỉnh ở Mục 3 Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Đề nghị Sở TT&TT nghiên cứu để tuân thủ đúng pháp luật trong việc thuê dịch vụ CNTT.

Thanh tra Bộ cũng đề nghị Văn phòng UBND TP, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND quận 2, UBND quận 12, UBND huyện Nhà Bè, UBND huyện Hóc Môn kịp thời khắc phục những tồn tại trong việc ứng dụng CNTT và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời khắc phục những tồn tại phát hiện qua thanh tra.

Chi cục BVMT, Trung tâm Đo đạc bản đồ, UBND quận 12, Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 4 gỡ bỏ các bài viết tổng hợp từ các nguồn thông tin khác không phải là thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan.

Ưu điểm

UBND TP Hồ Chí Minh, các sở, ngành, UBND các quận, huyện trực thuộc đã thanh tra đã triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT sau:

Quán triệt, chỉ đạo thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác quản lý Nhà nước, cung cấp DVCTT, kết nối liên thông văn bản trên địa bàn và kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia, sử dụng chữ ký số, thư điện tử trong thực hiện công vụ.

Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm, tham mưu tổ chức thực hiện. Triển khai thực hiện các công việc cụ thể được quy định trong kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn và kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm. Ban hành kiến trúc tổng thể chính quyền điện tử TP phiên bản 1.0, phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Triển khai mạng Metronet kết nối toàn TP, từ cấp xã đến TP, khai thác hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp của TP.

Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành kết nối đến tất cả sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã phường, các cấp đơn vị trực thuộc, bảo đảm liên thông 3 cấp tại TP và liên thông với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương qua trục liên thông văn bản quốc gia.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết