A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thực hiện chưa đúng nhiều thông tư của Bộ Tài chính

Việc tham mưu xử lý đơn ban đầu của Ban Tiếp công dân huyện không đảm bảo tính khách quan, dẫn đến quá trình thụ lý giải quyết không đảm bảo theo yêu cầu, phải hủy kết quả và thụ lý lại từ đầu, kéo dài thời gian giải quyết.

Thực trạng này được chỉ ra tại kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Phú Quý trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC); phòng, chống tham nhũng (PCTN); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 1/1/2018 đến thời điểm thanh tra; thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Những kết quả đạt được

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC được Chủ tịch UBND huyện Phú Quý quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.

Công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ được Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc và chủ tịch UBND các xã quan tâm, triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc giải quyết KN, TC cơ bản thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2020 của Thanh tra Chính phủ.

Công tác PCTN được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong đó chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nhất là việc công khai, minh bạch trong quản lý tài sản công, lĩnh vực tài chính và trong hoạt động đầu tư xây dựng… Phân bổ dự toán, xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đảm bảo theo quy định; triển khai thực hiện minh bạch tài sản thu nhập và chế độ báo cáo theo quy định; định kỳ xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; chấp hành chế độ thông tin, báo cáo công tác PCTN theo đúng yêu cầu và kịp thời.

UBND huyện Phú Quý đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất cơ bản đúng quy định. Phối hợp tốt với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện trong việc chỉnh lý, cấp GCNQSDĐ sau khi được UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện phối hợp tốt với Chi cục Thuế huyện trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định.

Việc đầu tư xây dựng một số công trình do UBND huyện Phú Quý làm chủ đầu tư thực sự là cần thiết, góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng trong việc phát triển đô thị trên địa bàn, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua bán, giao thông của người dân.

Chủ đầu tư và các đơn vị thi công công trình cơ bản thực hiện theo quy định về trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng.

Hàng loạt tồn tại, vi phạm

Ban Tiếp công dân huyện, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện và UBND các xã: Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải đều bố trí địa điểm tiếp công dân, trang bị các điều kiện vật chất cần thiết để phục vụ việc tiếp công dân; ban hành và niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân, quy trình xử lý đơn thư, quy trình giải quyết KN, TC và lịch tiếp dân định kỳ của lãnh đạo theo quy định. Tuy nhiên, nội quy tiếp công dân chưa được điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mẫu nội quy tiếp công dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, có đơn vị không niêm yết quy trình giải quyết KN, quy trình giải quyết TC, quy trình xử lý đơn thư tại phòng tiếp dân (UBND xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải).

Có mở sổ theo dõi tiếp công dân và ghi chép đầy đủ nội dung tiếp công dân. Tuy nhiên, sổ tiếp công dân thực hiện chưa đúng mẫu số 06 Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy trình tiếp công dân (UBND xã Ngũ Phụng).

3 đơn/3 vụ KN thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã (UBND xã Long Hải 2 đơn/2 vụ; UBND xã Ngũ Phụng 1 đơn/1 vụ). Kết quả, đã giải quyết 3 đơn/3 vụ KN. Tuy nhiên, việc thụ lý giải quyết KN chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ, cụ thể:

Vụ KN của ông Trần Đức Tín, thôn Đông Hải, xã Long Hải: Quyết định giao công chức xác minh làm rõ đơn KN chỉ giao cho 1 công chức địa chính - xây dựng - môi trường thụ lý; trong quyết định không ghi đầy đủ họ tên của công chức. Trong quá trình thụ lý giải quyết không lập biên bản làm việc với người KN và cá nhân, đơn vị có liên quan; không tổ chức đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết; không có báo cáo kết quả xác minh nội dung KN.

Đối với vụ KN của bà Phạm Thị Thạnh, thôn Đông Hải, xã Long Hải: Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung KN chưa đúng theo mẫu số 03-KN quy định tại Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ; không ban hành quyết định xác minh nội dung KN.

5 đơn/5 vụ TC, trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện 3 đơn/3 vụ; thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã Long Hải 2 đơn/2 vụ. Kết quả, đã giải quyết 5 đơn/5 vụ TC. Việc thụ lý giải quyết cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật TC năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. Tuy nhiên, còn những thiếu sót sau:

TC của bà Tạ Thị Gái thôn Hội An, xã Tam Thanh: Bà Tạ Thị Gái có đơn TC Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (ông Nguyễn Thành Đến - Giám đốc) có hành vi thu hồi đất và GCNQSDĐ của bà, gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của gia đình.

Ngày 10/10/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 1860/QĐ-UBND thành lập tổ xác minh nội dung TC; trong đó, giao cho ông Nguyễn Thành Đến - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng.

Ngày 11/3/2020, UBND huyện có Công văn số 186/UBND về việc có ý kiến đối với dự thảo kết luận giải quyết TC, trong đó: Hủy bỏ toàn bộ nội dung kết luận đơn TC do tổ xác minh tham mưu và giao trách nhiệm cho Trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện chủ trì phối hợp tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn TC của bà Gái lại từ đầu đảm bảo theo quy định. Như vậy, việc tham mưu xử lý đơn ban đầu của Ban Tiếp công dân huyện không đảm bảo tính khách quan, dẫn đến quá trình thụ lý giải quyết không đảm bảo theo yêu cầu, phải hủy kết quả và thụ lý lại từ đầu, kéo dài thời gian giải quyết.

TC của bà Đặng Thị Phiện, thôn Phú Long (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã Long Hải): UBND xã Long Hải nhận được đơn TC đề ngày 20/9/2019 của bà Đặng Thị Phiện, TC ông Phạm Hữu Hướng, công chức địa chính, có hành vi chiếm giữ trái phép GCNQSDĐ đã được cấp hợp pháp cho bà.

Ngày 14/10/2019, UBND xã Long Hải có Thông báo số 110/TB-UBND về việc không thụ lý đơn TC của bà Phiện. Lý do: “… để giải quyết tranh chấp theo đơn kiến nghị của bà Trần Thị Phiện, UBND xã, cụ thể là ông Phạm Hữu Hướng đã tạm giữ các GCNQSDĐ nói trên để tham mưu cho UBND xã giải quyết tranh chấp và giải quyết GCNQSDĐ cấp trùng, chứ không phải thu, chiếm giữ GCNQSDĐ như đơn TC. Do nội dung đơn TC của bà không có cơ sở để xác định hành vi vi phạm pháp luật của ông Phạm Hữu Hướng”. Như vậy, Chủ tịch UBND xã Long Hải ban hành Thông báo số 110/TB-UBND thông báo về việc không thụ lý đơn TC của bà Phiện là không đúng quy định tại Điều 2, Điều 9 Luật TC năm 2018.

TC của bà Đỗ Thị Xướng, thôn Quý Hải (thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã Long Hải): Hồ sơ giải quyết TC không có văn bản giải trình của người bị TC.

Tổng số tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, tranh chấp 113 đơn, đã giải quyết 108 đơn/113 đơn thuộc thẩm quyền; còn 5 đơn đang trong thời hạn giải quyết (Ban Tiếp công dân 4 đơn, UBND xã Tam Thanh 1 đơn).

Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư cơ bản thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn KN, đơn TC, đơn kiến nghị, phản ánh. Tuy nhiên, công chức xử lý đơn thực hiện chưa đúng quy trình xử lý đơn, cụ thể: Đa số đơn tiếp nhận không có phiếu đề xuất thụ lý đơn (UBND xã Tam Thanh, Long Hải, Ngũ Phụng) hoặc phiếu đề xuất thụ lý đơn ban hành sau quyết định thụ lý, việc lưu trữ hồ sơ không đầy đủ, thiếu một số biên bản làm việc (UBND xã Ngũ Phụng).

Đối với việc công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hàng năm, UBND các xã và các đơn vị hành chính, sự nghiệp chưa thực hiện chế độ báo cáo cho cơ quan cấp trên và các biểu mẫu chưa đúng quy định; thực hiện công khai, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách hàng quý, 6 tháng chưa đúng quy định tại Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 61/2017/BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

Trong việc công khai minh bạch trong mua sắm và quản lý tài sản, trang thiết bị (từ năm 2018 đến thời điểm thanh tra), công khai kết quả mua sắm tài sản còn thiếu một số biểu mẫu theo quy định của Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Phòng Kinh tế - Tài chính, Văn phòng HĐND&UBND huyện Phú Quý và Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền).

Không có biên bản bàn giao tài sản cho người sử dụng (Văn phòng HĐND&UBND huyện Phú Quý và Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền).

Chưa có báo cáo kê khai tài sản công; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản gửi đơn vị cấp quản lý; chưa ban hành quyết định về quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (UBND xã Long Hải, Văn phòng HĐND&UBND huyện và Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền).

Việc UBND xã Long Hải sử dụng nguồn kinh phí 129.262.000 đồng từ nguồn trợ cấp mục tiêu để thực hiện mua mới và sửa chữa hệ thống truyền thanh không thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định mà tự ý chia thành 3 gói thầu mỗi gói thầu dưới 100.000.000 đồng để thực hiện chỉ định thầu là không đúng quy định tại Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình do UBND huyện là chủ đầu tư, công tác lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công còn chậm làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng và ảnh hưởng đến công tác trình, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành theo quy định (đường từ ngã tư Cảng Phú Quý đến đại đội bộ binh 1). Việc lập thẩm định và phê duyệt dự án, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán chưa chính xác nên phải điều chỉnh, bổ sung làm tăng chi phí đầu tư xây dựng (đường bảo vệ kè biển khu vực xã Ngũ Phụng). Tiến độ thi công công trình chậm so với hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết chưa đúng quy định tại Điều 5, Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình (cổng tường rào, nhà lồng chợ xã Ngũ Phụng).

Kiểm điểm rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế

Từ kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện Phú Quý tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; công tác PCTN; việc cấp GCNQSDĐ khi chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư được nêu trong phần kết luận nêu trên.

Hàng năm, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, KN, TC; PCTN ở các xã và các đơn vị trực thuộc, và việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, triển khai thực hiện tốt công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn.

UBND huyện Phú Quý chỉ đạo Phòng Kinh tế - Tài chính kiểm tra, quyết toán gói thầu mua mới và sửa chữa hệ thống truyền thanh các xã theo quy định.

Bảo Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết